REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.zdrowiegratis.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

    §1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.zdrowiegratis.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie poniższego Regulaminu zwany dalej Sklepem internetowym.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego www.zdrowiegratis.pl jest:
Piotr Adamczyk zamieszkały we Wrocławiu 51-163, przy al. Marcina Kromera 51/12, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Promocja Zdrowia Piotr Adamski we Wrocławiu 51-163, przy al. Marcina Kromera 51/12, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 7991842576, REGON 381343041 zwany dalej Sprzedawcą.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym zwanym dalej Kupującym.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
5. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient). W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www.zdrowiegratis.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z www.zdrowiegratis.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§2
Zamówienia

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.zdrowiegratis.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
– mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
– telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
– podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy towaru,
– złożenie oświadczenia, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia realizacji zamówienia w przypadkach gdy:
– błędnie lub częściowo wypełniony zostanie formularz zamówienia,
– we wskazanych czasie nie zostanie uiszczona zapłata w należytej wysokości.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności:
– cena,
– charakterystyka i cechy towaru,
– elementy wchodzące w skład zestawu,
– termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

7. Sklep służy do dokonywania w nim zakupów produktów zaliczanych do artykułów z branży małe AGD za pośrednictwem sieci Internet, w sklepie można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionej branży.

8. W celu złożenia zamówienia towaru, Kupujący powinien:
– wypełnić i przesłać online formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu albo zarejestrować się w Sklepie przy pomocy formularza rejestracyjnego lub zalogować się jako zarejestrowany użytkownik Sklepu,
– zaakceptować zakup wybranych przez siebie towarów.

8. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

9. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, związane z danymi osobowymi i adresowymi oraz ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Sklepu.

10. Firma Promocja Zdrowia zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie zrealizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej.

12. Firma Promocja Zdrowia wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

13. Firma Promocja Zdrowia nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie. Kupujący może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

14. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim

15. Gdy Kupujący nie odbiera przesyłki, Sprzedawca jest zmuszony do poniesienia kosztów przesyłki w obie strony, czyli sklep-kupujący oraz powrotnej kupujący-sklep. Aby Sprzedawca nie pozostał stratny, ma prawo dochodzić od Kupujacego zapłaty za towar oraz pokrycia kosztów przesyłki.

16. Jeżeli konsument nie odstąpił od umowy zawartej na odległość, zawartą umowę kupna-sprzedaży uznaje się za ważną. Zgodnie z umową, sprzedawca zobowiązuje się do wydania rzeczy, a kupujący do odebrania oraz zapłacenia za towar. Z dniem wydania danej rzeczy przez sprzedawcę, prawo własności do niej należy do osoby kupującej. A zatem, gdy konsument nie odbiera rzeczy dostarczonej na podany przez niego adres (czyli rzeczy już należącej do niego) – narusza warunki umowy.

15.  Nieodebranie  zamówionej przesyłki stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania przez konsumenta  wobec Sprzedawcy (art. 471 kc, art. 395 k.c), w związku z powyższym Konsument ponosi koszty wysyłki i przesyłki zwrotnej. Konsument, który żąda przesłania towaru jeszcze raz, ponosi koszty zarówno przesyłki zwrotnej,  jak i ponownego dostarczenia.

16. Konsumentowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia kosztów transportu do momentu fizycznego wysłania zamówionego towaru przez Sprzedawcę. Z chwilą odebrania przez kuriera przesyłki od Sprzedawcy w przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego koszty przesłania towaru i przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

17. Sprzedawcy przysługuje prawo domagania się od Konsumenta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania przez Niego zobowiązania, czyli kosztów nieodebranej przesyłki.

 

 

§3
Płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

1. Sklep internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:

– przelew bankowy – przelew na rachunek bankowy Sprzedającego. Jest to forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Kupujący dokonuje za pomocą swojego konta w bankowości elektronicznej przelewu bezpośrednio na indywidualny numer rachunku bankowego Promocja Zdrowia.
Nr konta nr 29 1140 2004 0000 3802 7803 1034 mBank.
Towar wysyłany jest dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego co może opóźnić dostawę max. do 2 dni.

– kartą płatniczą za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. 
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”

– przy odbiorze /za pobraniem/- Kupujący dokonuje zapłaty płacąc bezpośrednio kurierowi firmy kurierskiej. Jest to zapłata gotówką kurierowi/w paczkomacie przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego

Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto, zawierają podatek 23%VAT.

 

 

§4
Dostawa towaru

1. Na potrzeby sklepu internetowego usługi transportowe świadczy firma Magnat Net Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kaliska 35a/ 21, 63-400 Ostrów Wlkp zwany dalej polkurier.pl
Telefon: 62 591 72 72 E-mail: biuro@polkurier.pl
Zasady współpracy zostały zawarte w Regulaminie Świadczenia  dla Promocja Zdrowia posiadającej stałą umowę.

Polkurier.pl zobowiązał się do świadczenia usług w sposób łącznie zapewniający:
– bezpośredni odbiór paczki od nadawcy,
– śledzenie paczki od momentu nadania do doręczenia,
– doręczenie paczki w gwarantowanym terminie,
– doręczenie paczki bezpośrednio do rąk odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru,
– uzyskanie potwierdzenia odbioru paczki w formie pisemnej lub elektronicznej.

Polkurier.pl gwarantuje dostarczenie przesyłki krajowej w ciągu trzech dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

2. Dostarczany towar  jest na koszt sklepu internetowego. W uzasadnionych przypadkach na koszt kupującego w opcji zapłaty ZA POBRANIEM.

3. Firma Promocja Zdrowia zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu wysłania przez Kupujący zamówienia złożonego przy pomocy formularza dostępnego na stronie.

4. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
– sprawdzeniu przez Promocja Zdrowia kompletności wysłanych danych,
– jeśli Klient potwierdzi wszystkie informacje zwrotną wiadomością e-mail, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane i przyjęte do realizacji. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Kupującego zostaje wysłany zamówiony towar.

6. W przypadku płatności za pomocą przelewu elektronicznego i karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

7. W przypadku płatności przelewem bankowym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje

1. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu oraz zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego firmę Promocja Zdrowia telefonicznie kontaktując się pod numerem +48 737 320 774 lub drogą elektroniczną biuro@zdrowiegratis.pl. Uszkodzenia zgłaszane przez Zamawiającego po przyjęciu paczki nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego lub złożonej w firmie kurierskiej reklamacji.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

5. Klient otrzyma odpowiedź będącą ustosunkowaniem się sklepu do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu reklamowania towaru /fizycznego odbioru/ wraz z opisem niezgodności. Taka odpowiedź może zostać przesłana do klienta drogą elektroniczną ze sklepu lub papierową bezpośrednio od serwisu producenta w przesyłce zwrotnej wraz z reklamowanym przedmiotem.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, dosłaniem towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8. W przypadku wady produktu, co do którego www.zdrowiegratis.pl  ponosi odpowiedzialność na podstawie gwarancji, Nabywca /Klient/ zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego  zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas e-mail lub zadzwoń, ustalimy szczegóły reklamacji.
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni /30 dni w przypadku oczyszczaczy powietrza / roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy  reklamowany produkt.

9. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego sprzęt zostanie odesłany na adres wybrany przez Nabywcę podczas rejestracji reklamacji.

11. Wydrukuj, wypełnij i podpisz formularz reklamacyjny. Produkt, zabezpieczony przed uszkodzeniem, wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu odeślij na adres sklepu.

UWAGA
REKLAMACJE KLIENTÓW DOTYCZACE PRODUKTÓW FIRM CONCEPT I ECG MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE INDYWIDUALNIE POPRZEZ BEZPOSREDNI KONTAKT Z SERWISAMI PRODUCENTÓW.
a/ w przypadku firmy Concept klient wypełnia formularz znajdujący się na stronie www.conceptagdserwis.pl Należy postępować zgodnie z zapisami na formularzu.
b/ w przypadku reklamowania produktów firmy ECG klient zgłasza reklamacje na adres mailowy baranski@arconet.pl

Zgłoszenie reklamacyjne w przypadku produktów ECG powinno zawierać:
Dane reklamującego: imię i nazwisko, adres, nazwa użytkownika, telefon, adres e-mail
Wskazanie modelu produktu, który jest reklamowany,
Skan lub kopię dowodu zakupu – faktura VAT.
Szczegółowy opis usterki wraz z informacją o okolicznościach jej występowania oraz zdjęcie usterki – jeżeli jest to możliwe.
Proszę zgłosić reklamację do serwisu na podany powyżej adres mailowy.  Dalsze czynności są po stronie serwisu. To On wskaże serwis, który zajmie się sprawą, kontaktuje się z gwarantem/producentem celem uznania zgłoszenia reklamacyjnego.
Produkty ECG i Concept są objęte systemem door-to-door co oznacza, że serwis odbiera i wysyła na koszt producenta reklamowany produkt. Może się okazać, że firma Arconet serwis producenta ECG posiada swój serwis w miejscu zamieszkania Kupującego, wówczas kupujący dostarcza reklamowany produkt bezpośrednio do serwisu. W pzrypadku firmy Concept serwis znajduje sie we Wrocławiu.

§6
Odstąpienie od Umowy
 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 /USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. Ustaw Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827/

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez zamawiającego.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

3. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym lub w innym opakowaniu ale tak zabezpieczony aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Co ważne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Oznacza to, że sprawdzenie właściwości produktu może odbywać się tak jak w sklepie stacjonarnym.

Konsument może zwrócić nawet zużyty produkt, jeśli tylko zmieści się w ustawowym terminie. Jednak zgodnie z przepisem art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumentów, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Jednocześnie w przypadku użytkowania zamówionego przedmiotu w czasie do odstąpienia od Umowy, Sprzedawca może pomniejszyć kwotę zwrotu o koszt używanych części i ich ponownego zakupu.

Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę klienta.

Jeżeli chcesz odstąpić od Umowy i oddać produkt, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą odstąpienia od Umowy na odległość:

 1. Prześlij do nas e-mail lub zadzwoń, ustalimy szczegóły zwrotu.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 3. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 14 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt lub odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

  §7
Polityka prywatności

1. Kupujący rejestrując się w Sklepie i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Sklepie internetowym.

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak rejestracji lub jednorazowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, uniemożliwia realizowanie zamówień Kupującego w Sklepie internetowym.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.

4. W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola „Zapisz mnie na newsletter”) na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu internetowego. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

7. Kupujący dokonując zakupu w Sklepie www.zdrowiegratis.pl wyraża zgodę na udostępnienie Jego danych osobowych /dane adresowe/w celu wysłania zamówionego towaru bezpośrednio z magazynu importera-dostawcy z pominięciem magazynu Sklepu www.zdrowiegratis.pl jako ogniwa pośredniego w celu usprawnienia i efektywności logistycznych procesów dystrybucji. 

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
uregulowanie prawne w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych  – Piotra Adamczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Promocja Zdrowia Piotr Adamczyk, al. M.Kromera 51/12, 51-163 Wrocław dostępny jest w formie papierowej w siedzibie firmy.


Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że dostosowaliśmy nasza Politykę Prywatności do nowych przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), które wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Dzięki temu, dalej mogą Państwo korzystać z naszych usług w taki sam sposób jak dotychczas.

Zapewniamy, że Państwa dane są u nas bezpieczne i wykorzystywane we właściwy sposób, zgodnie z prawem.

W każdej chwili mają Państwo wgląd w swoje dane oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych:

Piotr Adamczyk prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Promocja Zdrowia, al. M.Kromera 51/12, 51-163 Wrocław („Administrator”) w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody:

W szczególności, jeżeli są Państwo:

 1. Klientem sklepu firmy Promocja Zdrowia przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

 2. Klientem sklepu internetowego firmy Promocja Zdrowia (dalej: e-sklep) przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach e-sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

 3. Klientem serwisu firmy Promocja Zdrowia przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach realizowanych usług serwisowych e-sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

2. Podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). b).c) i lit. f) RODO;

3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

 1. Klientem sklepu firmy Promocja Zdrowia przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

 2. Klientem sklepu internetowego firmy Promocja Zdrowia (dalej: e – sklep) przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach e- sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

 3. Klientem serwisu firmy Promocja Zdrowia przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach realizowanych usług serwisowych e- sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. Dane osobowe zostały uzyskane przez Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);

8. Podanie danych jest dobrowolne: dla szczegółowo określonych celów Administratora podanie danych może być niezbędne dla wykonywania określonych transakcji lub czynności;

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Adamczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Promocja Zdrowia Piotr Adamczyk, al. M.Kromera 51/12, 51-163 Wrocław

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania i na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w ramach współpracy handlowej z Administratorem,

 3. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, finansowe dane identyfikujące.

 4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na mocy prawa lub takim, z którymi administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty zawarcia transakcji, chyba, że z przepisów prawa wynikać będzie inny okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub inny okres archiwizacji dokumentów,

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. Podanie przez Panią/Pana danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy,

 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

§8
Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.  Do chwili wejścia regulaminu w życie sklep nie prowadzi sprzedaży.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY (wzór)

Pobierz

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wzór)

PObierz